‘Vriendjespolitiek’ commissarissen?

Een trouwe medewerker

Op 10 juni 2006 ontving het Noord-Hollandse Statenlid Fleur Agema een e-mail van het GroenLinkse Statenlid Bart Heller. Een kopie van zijn mail had hij naar een dertiental andere Statenleden gestuurd.


In zijn mail maakte hij zich nogal druk over een aantal Statenvragen waarin Agema enkele kanttekeningen plaatste over de politieke kleur van de Commissaris van de Koningin, Harry Borghouts (Groenlinks). Dit in relatie tot het aantal burgemeesters met dezelfde politieke kleur (Groenlinks) in Noord-Holland.


Heller was boos want volgens hem trok Agema zonder enige terughoudendheid de integriteit van mensen volledig in twijfel. Dat vond hij zéér incorrect. 


Maar heel bijzonder was de slotzin in zijn mail: “P.S.: Doe overigens mijn hartelijke groeten aan je trouwe medewerker Peter Siebelt.”


Reden genoeg om de bezoekers van mijn website nader te informeren. 
Haarlem, 2 juni 2006Onderwerp: Vragen van mevrouw M. Agema (Fractie Agema)
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten mede, dat op 2 juni 2006 van het lid van Provinciale Staten, mevrouw M. Agema, de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

Inleiding: In het Jaarverslag 2005 van de Commissaris van de Koningin (CvdK) Borghouts, dat uitkwam op 23 mei jl., troffen wij onderstaande tabel aan:

http://www.noord-holland.nl/Images/65_94436.pdf (zie tabel pagina 17)

Vragen:1. Bent u met ons van mening dat op basis van de gepresenteerde feiten in bovenstaande tabel geconcludeerd moet worden dat de politieke kleur van CvdK Borghouts (Groenlinks) in relatie tot het aantal burgemeesters met dezelfde politieke kleur (Groenlinks) in Noord-Holland een wanverhouding in relatie tot andere provincies laat zien? Zo ja, wat gaat u eraan doen om die wanverhouding te herstellen? Zo nee, waarom niet?


2. Stel dat de commissaris als rede opvoert dat hij de burgemeestersposten een afgewogen afspiegeling wil laten zijn van alle politieke partijen, bent u dan met ons van mening dat zo een redevoering niet opgaat omdat de tabel geen burgemeesters laat zien die lid zijn van SP, Cristenunie, SGP, Ouderenpartij, Lijst Pim Fortuyn, etc.?Op basis van bovenstaande tabel probeerden wij via een ’spelletje’ te voorspellen welke politieke kleur de CvdK van een provincie zou hebben. De uitkomst van dat spelletje was even lachwekkend als zorgelijk: telkens bleek de politieke kleur van de CvdK overeen te komen met die partij die er in aantallen burgemeesters rooskleuriger voorstond in vergelijking met andere provincies.


3. Bent u met ons van mening dat op basis van de gepresenteerde feiten in bovenstaande tabel, geconcludeerd moet worden dat de benoemingsprocedure voor burgemeesters onvoldoende objectief is en ruimte laat voor ‘vriendjespolitiek’? Zo ja, wat gaat u daaraan doen? Zo nee, waarom niet?


4. Bent u met ons van mening dat de gepresenteerde feiten in de tabel aantoont dat vooral de volgende commissarissen zich schuldig maken aan die ‘vriendjespolitiek’: Noord-Holland: Borghouts (GroenLinks), Groningen: Alders (PvdA), Limburg: Frissen (CDA), Overijssel: Jansen (CDA), Utrecht: Staal (D66). Zo nee, waarom niet?“Een van taken van de commissaris van de Koningin als Rijksorgaan is het bewaken van een ordelijk verloop van de benoemingprocedure van burgemeesters. De Commissaris heeft gesprekken met de sollicitanten en maakt uit het aantal sollicitanten een selectie ten behoeve van de vertrouwenscommissie en heeft met deze commissie overleg. De CvdK brengt aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties advies uit over het verloop van de burgemeestersprocedure, mede op basis van de gehouden sollicitatiegesprekken en overleggen met de vertrouwenscommissie.” (Bron: website provincie)


5. Bent u met ons van mening dat de taak van de CvdK in de benoemingsprocedure van burgemeesters zoals hierboven beknopt beschreven op basis van de gepresenteerde feiten in de tabel nu juist niet ‘ordelijk’ verloopt? Zo ja, wat gaat u daaraan doen? Zo nee, waarom niet?


“Op deze manier selecteer je een burgemeester op zorgvuldige, professionele en objectieve wijze.” (Bron: Jaarverslag 2005 CvdK Borghouts)


6. Bent u met ons van mening dat de selectie van een burgemeester op basis van de gepresenteerde feiten in de tabel nu juist niet op een zorgvuldige, professionele en objectieve wijze plaatsvindt? Zo ja, wat gaat u daaraan doen? Zo nee, waarom niet?


7. Bent u met ons van mening dat zolang de burger nog niet haar eigen burgemeester kan kiezen de benoemingsprocedure drastisch gewijzigd dient te worden om misstanden zoal de feiten in de tabel aantonen te voorkomen? Zo ja, welke stappen wilt u daarop ondernemen? Zo nee, waarom niet?


8. Bent u met ons van mening dat het op zijn minst een goede zaak zou zijn als openbaar wordt welke personen van welke politieke partij voor een burgemeestersfunctie hebben gesolliciteerd en welke personen door de CvdK zijn geselecteerd? Zo ja, per wanneer gaat u de namen van de sollicitanten openbaar maken? Zo nee, waarom niet?

Fleur AgemaFractie Agema

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: