Omstreden?!

Peter Siebelt        24 maart 2008
Onder de kop Limbo’s gaan Wilders kapot maken meldt nieuwsnieuws.nl dat negen prominente Limburgers aangifte hebben gedaan tegen Geert Wilders. Zij vinden dat hij moet worden vervolgd wegens haatzaaien tegen moslims en wijzen erop dat Hans Janmaat werd veroordeeld voor veel mildere uitspraken. In de aangifte wordt verwezen naar enkele omstreden uitspraken van Wilders. Wie of wat is hier omstreden?! Wilders of Theo van Boven?!
Nieuwsnieuws.nl schrijft het volgende:Negen prominente Limburgers hebben aangifte gedaan tegen PVV-leider Geert Wilders. Zij vinden dat Wilders vervolgd moet worden voor haatzaaien tegen moslims en beweren dat de inmiddels overleden leider van de centrumpartij, Hans Janmaat, is veroordeeld voor veel mildere uitspraken.Dit meld dagblad De Limburger.

Tot de groep behoort onder meer emeritus-hoogleraar internationaal recht Theo van Boven. In de aangifte wordt een aantal omstreden uitspraken van Wilders opgesomd.Omstreden uitspraken? Wie of wat is hier omstreden?! Wilders of Theo van Boven?!

In maart 2004 stuurde ik het navolgende bericht aan Theo van Boven.

To: th.vanboven@ir.unimaas.nl
Sent: Saturday, March 06, 2004 12:58 PM
Subject: ‘Misdaden tegen de menselijkheid

Loosdrecht 6 maart 2004

Geachte Professor Van Boven,

Mijn naam is Peter Siebelt. Ik ben onderzoeksjournalist en schrijver van een aantal boeken.

Momenteel ben ik bezig met een historisch onderzoek naar de martelpraktijken van dictatoriale regimes. Ik hoop dit onderzoek binnen veertien dagen af te sluiten.

In dit kader zou ik u graag enkele vragen stellen omdat u een van de meest uitgesproken personen bent die zich reeds jaren sterk maakt om deze misdadige praktijken aan de kaak te stellen. Bijvoorbeeld bij prominente figuren als Milosevic, Videla en Zorreguieta.

Tijdens mijn onderzoek heb ik uw carrière vanaf 1977 tot heden bestudeerd. Ik ben onder de indruk van uw grote inzet.

Ik onderzoek momenteel nog een viertal zaken van martel(moord)praktijken door: het Namibische Swapo in Namibië gedurende de jaren 1979-1991; het Zuid-Afrikaanse ANC gedurende 1979-1993; het ‘All Burma Students Democratic Front’ (ABSDF) in het voorjaar van 1991; en de Filippijnse National People’s Army gedurende de jaren 1980-1990.

Kunt u mij zeggen waar ik de door u gepleegde commentaren op of acties naar aanleiding van deze mensenrechtenschendingen zou kunnen vinden of verkrijgen?

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

P.J.W. Siebelt

To:
th.vanboven@ir.unimaas.nl
Sent: Thursday, March 18, 2004 11:21 AM
Subject: Re: Misdaden tegen de menselijkheid

Loosdrecht, 18 maart 2004

Geachte Professor Van Boven,

Tot op heden heb ik nog geen antwoord mogen ontvangen op mijn vragen van 6 maart j.l.

Komend weekend sluit ik mijn onderzoek af en ik ga ervan uit dat u aan mij geen reactie wilt (kunt) geven op de door mij gestelde vragen. Ik zal het dus moeten doen met de gegevens die tot mijn beschikking staan en ga ervan uit dat er geen openbare publicaties van u zijn waarin u uw afschuw uitspreekt over de mensenrechtenschendingen door:
het Namibische Swapo in Namibië gedurende de jaren 1979-1991; het Zuid-Afrikaanse ANC gedurende 1979-1993; het ‘All Burma Students Democratic Front’ (ABSDF) in het voorjaar van 1991; en de Filippijnse National People’s Army gedurende de jaren 1980-1990.

Uw publieke afwezigheid in dit verband is hoogst opmerkelijk. Ik zal hier zeker op terugkomen na afsluiting van mijn huidige onderzoek.

Hoogachtend,

P.J.W. Siebelt

———————————————————————————————-

De onderzoeksresultaten zijn opgenomen in mijn boek Mabel. ‘Koninklijk’ Bal Masqué (2004). Enkele fragmenten (pagina 147-151).

AAN ÉÉN OOG BLIND

Een van de meest vooraanstaande internationale mensenrechtenactivisten is professor Theo van Boven, die in het comité van aanbeveling van Mabels Press Now zit. Deze hoogleraar internationaal recht is in belangrijke mate betrokken bij dezelfde lobbyactiviteiten als Mabel en Sacirbey, bijvoorbeeld voor het Joegoslavië-Tribunaal en het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Momenteel is hij speciale VN-rapporteur inzake martelingen.

Van Boven maakt sinds het begin van de jaren zestig deel uit van het internationale netwerk van linkse activisten. Hij behoort tot de PvdA-gelederen, maar werkt ook nauw samen met GroenLinks en de SP.

Van 1967 tot 1977 bekleedt hij de eerste Nederlandse leerstoel op het gebied van de rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam. In de jaren zestig is hij nauw betrokken bij de opstelling van het VN-verdrag tegen rassendiscriminatie.

Tussen 1970 en 1975 is hij de Nederlandse vertegenwoordiger in de VN-afdeling voor mensenrechten. In 1977 wordt Van Boven voorzitter van de Commissie Mensenrechten van de Verenigde Naties in Genève. Over de jaren speelt hij een rol in talloze linkse organisaties.

De Amerikanen beschouwen hem lange tijd als een verkapte communist die heult met de belangen van de toenmalige Oostbloklanden. In een terugblik weigert Van Boven duidelijk afstand te nemen van het communisme:
‘In de tijd van de koude oorlog was het communisme het ultieme kwaad en werd alles ondergeschikt gemaakt aan het bestrijden van dat kwaad. Mensenrechten waren daaraan ondergeschikt. Nu groeit een soortgelijke ontwikkeling, waarbij de grote boeman de terrorist is en de strijd tegen terrorisme alles gaat overheersen,’ aldus Van Boven.

In 1982 wordt zijn voorzittersfunctie hem ontnomen door toedoen van enkele Latijns-Amerikaanse landen en de Verenigde Staten. Deze beschuldigen hem ervan dat hij terroristen en andere extremisten in dienst heeft. Dit slaat vooral op zijn niet-aflatende betrokkenheid bij allerhande radicale actiegroepen.

Toch wordt hij in 1982 benoemd tot hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit van Maastricht (toen nog: Rijksuniversiteit Limburg).

Van Boven gaat op selectieve wijze om met mensenrechtenschendingen. De Birmese guerrilla’s van het All Burma Student’s Democratic Front (ABSDF) martelen in het voorjaar van 1992 zo’n dertig krijgsgevangenen om hen vervolgens te executeren. Onder normale omstandigheden staat Van Boven vooraan om in de media zijn afschuw over zulk soort wreedheden kenbaar te maken. Maar wat doet hij in dit geval? Van Boven verklaart dat hij bereid is om het ABSDF in het vervolg bij te staan in penibele situaties.

Dezelfde eenzijdige houding zien we wanneer bekend wordt dat in de concentratiekampen van het Zuid-Afrikaanse ANC en de Namibische Swapo andersdenkenden zijn gemarteld en vermoord. Hij zwijgt niet alleen over deze mensenrechtenschendingen, maar is zelfs persoonlijk betrokken bij de guerrillaorganisaties achter deze afschuwelijke daden. Immers, hij is lid van de Raad van Commissarissen van het International Defence and Aid Fund for Southern Africa. Dit fonds sluist in de jaren zeventig, tachtig en negentig geheime fondsen naar de Swapo en het ANC in Zuidelijk Afrika.

Van Boven is evenmin kieskeurig in zijn methodiek als het om geld gaat. In januari 1995 ondersteunt de hoogleraar een drietal projecten bij de Europese Commissie. Hij tracht te voorkomen dat organisaties die niet tot zijn netwerk behoren ook kunnen meedelen in de EC-subsidie en verspreidt er negatieve berichten over. Pikant detail is dat een van deze concurrenten de mensenrechtenorganisatie IGFM uit Frankfurt is. Met haar had Van Boven nog een appeltje te schillen. IGFM had het namelijk wél gewaagd om de mensenrechtenschendingen van de Swapo en het ANC aan de kaak te stellen.

Toch durft Van Boven in 1993 in de media te verschijnen en als VN-rapporteur schadevergoeding te eisen voor slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen.

‘Langzamerhand moet in de geesten van de mensen de gedachte rijp worden gemaakt dat schendingen van mensenrechten niet weggemoffeld moeten worden,’ zegt hij ernstig. Maar hoe zit het dan met schadevergoeding door organisaties als de Swapo en het ANC?

Daar is hij naar eigen zeggen niet goed uitgekomen. ‘Ergens schrijf ik wel dat het allemaal ook van toepassing is op groepen die niet de effectieve macht hebben, maar het probleem is dat deze eenheden niet zijn aan te spreken. (…) Ik heb voor hun slachtoffers geen oplossing.’

En dat zegt de man wiens organisatie miljoenen heeft doorgesluisd naar een aantal van deze groeperingen.

In januari 1992 wordt de mensenrechtendeskundige op voordracht van Buitenlandse Zaken gekozen in de VN-commissie tegen rassendiscriminatie.

Andere kandidaten maakten geen kans. Net als Mabel en Sacirbey kan Van Boven geen kwaad doen bij Buitenlandse Zaken. Al sinds Den Uyl voeren de progressieven daar de boventoon. Sinds 1960 is Van Boven betrokken bij hun werkzaamheden, eerst bij de Directie Internationale Organisatie en later bij de Adviescommissie Mensenrechten, een belangrijk adviesorgaan voor de Nederlandse regering. Wanneer Pim Fortuyn wordt vermoord en in Nederland de discussie losbarst over de vrijheid van meningsuiting staat Van Boven vooraan om te verkondigen: ‘De mensen die roepen dat Pim Fortuyn vermoord is omdat hij zei wat hij dacht, misbruiken een van de rechten van de mens. Zij beweren ten onrechte dat door de moord op Fortuyn de vrijheid van meningsuiting in Nederland in het geding is gekomen. Dat is echt onzin.’

Joegoslavië

In 1988 is de mensenrechtenactivist de Nederlandse delegatieleider tijdens een conferentie in Rome die de oprichting van het Internationaal Strafhof moet voorbereiden. Door middel van dit strafhof willen de VN mensenrechtenschendingen over de hele wereld aanpakken. Op zich is dit een nobele gedachte, maar Theo van Boven lijkt zelf al aan te geven dat zulk een orgaan wordt misbruikt voor politieke doeleinden. ‘Aanvankelijk waren aanklachten tegen schendingen van mensenrechten heel selectief,’ geeft Van Boven toe, ‘er was alleen politieke ruimte om Zuid-Afrika en Israël te veroordelen, en Chili misschien. (…)’

Van Boven is ook betrokken bij de oprichting van het Joegoslavië-Tribunaal in 1993. Deze rechtbank wordt op initiatief van de VN-Veiligheidsraad opgericht met als taak de berechting van de oorlogsmisdadigers die vanaf 1991 in het vroegere Joegoslavië hebben huisgehouden. Ook Sacirbey is voorstander van deze rechtbank, maar hij merkt wel op: ‘Het ligt eraan wie de aanklager is.
(…)’

In de functie van griffier is Theo van Boven een van de eerste medewerkers van het tribunaal. Tijdens de eerste rechtszaak wordt de rechtbank ernstig in verlegenheid gebracht. Dat gebeurt tijdens de zaak tegen Dusko Tadic. Het tribunaal wordt geconfronteerd met ernstige manipulaties door de Bosnische regering. De door Sarajevo geleverde kroongetuige Opacic blijkt een valse getuige te zijn. Opacic bekent zijn leugens en vertelt dat de Bosniërs hem onder bedreiging met de dood gedwongen hebben om valse verklaringen af te leggen.
Het tribunaal stuurt Opacic terug naar Bosnië zonder hem wegens meineed aan te klagen en weigert nadere mededelingen te doen.

Overigens levert Van Boven nog altijd hand- en spandiensten voor het netwerk van Mient Jan Faber. Hij steunt Stari Most, een groep die ageert tegen het uitzetten van Bosnische vluchtelingen. Vluchtelingen waarvan een aantal door het netwerk van Faber met bussen naar Nederland is gehaald. Van Boven verklaart in een steunbetuiging aan Stari Most dat het de dure morele plicht van de Nederlanders is deze mensen, onder wie een aantal uit Srebrenica, in onze samenleving op te nemen.

Verrukt

Van Boven roert zich stevig in de discussie over de (toen nog onduidelijke) huwelijksplannen van Willem-Alexander en Máxima. Dat doet hij samen met twee andere Maastrichtse juristen, Tak en Grünfeld. Over Jorge Zorreguieta heeft hij te melden: ‘Deze man is veel te verwijten, hij zat in een misdadig regime.’

Van Boven is nogal trots op deze ‘prestatie’. ‘Misschien heeft het er iets mee te maken dat we hier [in Maastricht] geen connecties met het establishment hebben. Leiden en Utrecht hebben banden met het Koninklijk Huis. Dus ja, Maastricht onderscheidt zich; laten we ons maar eens een veer op de hoed zetten.’

Na heel veel kabaal in de media besluit het kabinet-Kok dat Zorreguieta niet naar het huwelijk van zijn dochter mag komen. De mensenrechtenactivist reageert verrukt. ‘De acute pijn is weg, nu Zorreguieta niet komt. Mijn voorkeur zou het zijn dat Willem-Alexander zonder parlementaire goedkeuring trouwt met Máxima, en dan inderdaad geen koning wordt. (…)’

Vader Zorreguieta is wat hem betreft absoluut niet welkom bij welke festiviteit dan ook. ‘Ik ben dus blij dat hij niet komt met de trouwerij; ik ben niet blij met de opvattingen die hij heeft geventileerd. En de man blijft in de buurt, hij is straks geparenteerd aan het koninklijk huis. Deze donkerbruine schaduw zal zich steeds weer manifesteren.’ De koonprins en Máxima zijn nog niet van hem af, want Van Boven waarschuwt: ‘Wat gebeurt er met de kroning, met de doop van mogelijke kinderen? Dat moeten we kritisch blijven volgen.’

Over Mabel houdt hij wijselijk zijn mond. Ook wanneer ze in verband wordt gebracht met wapens.

Advertentie

One Response to Omstreden?!

 1. adriana schreef:

  Brutale moslim dictators en hun handlangers in Nederland.

  Moslim Dictators en proces tegen Wilders!

  Het proces tegen Wilders, oorspronkelijk een internationale actie van de moslimdictators via Nederlandse verlenging, is een schande, het is niet legitiem! Zie eerder de opmerkingen van moslim dictators, als Abdullah van Saudi Arabië, Kadhaffi van libie, dictator Ali Abdullah Saleh van Jemen, Ahmedinejad van Iran , De Jordaanse dictator Abdullah, Marokkaanse dictator Mohammed, leiders van Turkije, Islamitische dictator Omar al-Bashir van Soedan en even later een rechtbank tegen Geert Wilders. Gezien deze dictatoriale regiemes niet legitiem zijn, zou die waanzinnige proces samen met die dictators, zo snel mogelijk moeten verdwijnen. Het proces tegen Wilders die mede dankzij door deze dictators tot stand kwam, is dodelijk voor Nederland. Het is een grote schande dat al die barbaarse dictators in Nederland rechters, advocaten, ambtenaren kunnen mobiliseren…Moslim dictators hebben niet alleen in hun eigen land, maar ook in het buitenland een enorme schade ingericht: In eigen land, onafhankelijke kranten en oppositiepartijen zo goed als verboden. In het buitenland willen ze ook geen tegenstanders: Wie doodsbedreigingen uit de islamwereld krijgen, kunnen dus óók nog strafrechtelijk vervolgd worden, met eigen wapen. Dit is een ergere doodsbedreiging. En als het zo doorgaat, kunnen islamitische lange tenen tot in het Europese Gerechtshof reiken. Ze hebben zoveel macht dat ze openlijk Nederlandse politicus met de dood kunnen bedreigen en journalisten, schrijvers, docenten van de universiteiten in het openbaar kunnen bedreigen. Rechtbank tegen Wilders is onderdeel van deze campagne.

  Via islamitische cultuur-wetgeving gestimuleerde bevolkingsgroei is nog steeds exponentieel en als gevolg, in alle moslimslanden gevreesde overbevolking: Neem nu even Egypte, de overbevolking is een grote probleem. Het bewoonbare gedeelte van Egypte is zo groot als Nederland maar er wonen negentig miljoen mensen, vijfmaal zo veel als in Nederland. De hoofdstad Cairo beslaat een oppervlakte van Amsterdam en voorsteden maar herbergt meer mensen dan heel Nederland. Pakistan is weer hetzelfde. In Marokko, binnen 23 jaar meer dan 28 miljoen Moslims bij, Turkije stijgt naar 80 miljoen, Iran telt meer dan 85 miljoen Moslims. Pakistan meer dan 110 miljoen: dit is een grote probleem. Snel groeiende bevolking en dictators die nog meer Moslims willen: moeder aarde in een grote gevaar! Turken hebben circa 12 miljoen Moslims geëxporteerd, 99% naar Europa en leider Erdogan die nog meer bevolkingsgroei wilt, beschouwt deze volksverplaatsing een buitengewoon belangrijke job voor Turkije. Gelijktijdig zet hij Nederlandse autoriteiten onder druk om G. Wilders ten val te brengen. Vreselijke Marokkaanse dictatuur die eigen volk onderdrukt, is ook in Nederland actief. Deze leiders zijn bezig met frauderen dus de overbevolking zal blijven toenemen omdat er geen aandacht aanbesteed word en zijn blij dat er meer moslims op de aarde komen zo dat ze meer macht krijgen.
  Moslim dictators willen via hun vijfde colonne in Nederland domineren door te terroriseren.

  Het zijn juist deze dictators die massa moslims onder de controle houden. In Marokko, alles wordt streng gecontroleerd, zware onderdrukking wordt ook buiten de grenzen toegepast. Marokkaanse en Turkse leiders hebben hun handlangers tegen G. Wilders gemobiliseerd. Corrupte advocaten, rechters, gesubsidieerde stichtingen gaan gewoon door met hun activiteiten, terwijl in veel landen opstanden begonnen tegen hun bazen. Moslimdictaturen die nu aan het wankelen zijn, hebben miljoenen Moslims naar Europa gesmokkeld om strategische doelen te bereiken. 5 de colonne, hoofdproduct van deze dictators heeft vaste voet in Nederland. Deze moslims krijgen orders om het stichten van een islamitische enclave. Moslims bewegingen die hun steun vinden in de basis, in het wanbeleid van EU landen, hanteren antiwesterse ideologieën om mensen te mobiliseren. Als je goed volgt hoe deze moslims middels onnoemelijke methodes worden gedwongen verlenging te worden… Nergens kan een immigrant zo snel het voor het zeggen hebben als in Nederland. Er is veels te zwak op de intrede van grote moslim populaties gereageerd wel 40 jr. lang. In Nederland zijn er voorbeelden te over. Je geeft een vinger en er word gelijk een hele hand genomen. Maar arrogant genoeg willen ze die hand niet schudden! Je moet wel heel erg naïef zijn om nu nog ook in Nederland medewerking te verlenen aan de bouw van gebouwen waarin deze haatzaaiende ideologie gepredikt gaat worden. Islamitische politieke ideologie is de basis van onderdrukking, dictatuur en geweld. Seculiere partijen of organisaties bestaan niet in de islamitische wereld. Er zal dus ook nooit secularisatie en democratisering plaatsvinden van binnenuit.
  Als we naar islamitische wereld kijken, zien we vooralsnog alleen maar armoede, analfabetisme, onwetendheid en onvrijheid, met steeds meer invloed van de radicale islam, waardoor deze landen steeds meer achterblijven en richting duistere middeleeuwen gaan. En nu moeten we al die islamitische ellende na 1400 jaar hier gaan simuleren, terwijl veel volkeren in opstand kwamen tegen de brutale moslimdictators.
   Als de huidige, door de elite gedoogde, trend doorzet, zullen dat in meerderheid islamieten zijn, met alle gevolgen van dien voor de dragers van de oudere cultuur, weer onderworpen aan de moslim dictators! Oude garde en hun dictatoriale nationaal socialistische islamitische regimes, proberen met deze proces de verdediging van Nederland definitief af te breken. Dit proces is een hetze die is aangewakkerd door o.a. Kleurrijk Nederland {een organisatie gedomineerd door de de militante moslims, handlangers, subsidie vreters!}, een obscuur clubje narrow-minders die nauwe banden heeft met de anti-Nederlandse handlangers van islamitische regimes. Het is toch te gek, dat een rechtbank het OM kan dwingen, een zaak aan te klagen. Daar blijkt duidelijk uit, dat de rechterlijke macht vooringenomen is en probeert haar invloed buiten haar grondwettelijke grenzen uit te breiden. Orders (in die zin van “schakel eerst die Wilders uit”) aan de Nederlandse ambtenaren zijn puur terroristisch, er moet hoognodig een onderzoek komen naar de bevangenheid van deze personen, die indien nodig uit hun functie moeten worden verwijderd.
  Het is een politiek proces met de bedoeling een politieke partij te ontmoedigen die tegen de islamitische verbreiding is en niet om de grenzen van de vrijheid te toetsen.

  De islam is een misdadige en abjecte ideologie en verdient het predikaat religie m.i. niet. Het wordt alleen meer geweld, meer onderdrukking; kijk maar eens naar de vergiftigde verhoudingen in sommige wijken van grote steden, waar met name islamitische jongeren de autochtone burgers terroriseren en buurten onleefbaar maken. Kijk naar hun herkomstlanden waar de islamitische dictatuur heerst; je ziet dat ze geen respect hebben voor alles wat niet-islamitisch is.
  De islam ven deze dictaturen is in opmars en overal te wereld voor ellende, zelfs genocide, terreur en vervolging zal blijven zorgen.  In 1973 waren er ongeveer een half miljard moslims in de wereld, vandaag is dat aantal ongeveer 1.8 miljard. In afwachting van een machtsovername in West-Europa bouwen zij met de steun van de Europese regeringen hun structuren uit. De Islam heeft in Europa voet aan de grond en zal niet rusten voor ze het publieke domein overheerst en andere levensbeschouwingen kan onderdrukken, nog voor het jaar 2050. Zoals bekend groeien moslims razendsnel in Nederland; 9 keer meer dan de Nederlanders, verscheidene haatpredikende imams roepen op voor non stop groei tot de meerderheid, en jonge moslims polariseren via hun omgangsvormen en gelaatsbedekking. Turken en Marokkanen controleren grote massa moslims binnen west Europese landen: als voorbeeld,
  Landelijk beraad Marokkanen,
  Contactgroep Islam (CGI),
  Federatie van Marokkaanse gemeenschap Nederland
  Milli Görüs Noord Nederland
  Nederlands Islamitische Federatie (NIF)
  Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN)
  Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN)
  Turkse Islamitische Culturele Federatie (TICF)
  Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties Amsterdam en Omgeving (UMMAO)
  Federatie van Islamitische Organisaties Nederland (FION),
  Islamitische Stichting Nederland (ISN) enz. enz.. Deze organisaties hebben tienduizenden leden en groei is nog steeds gestaag.
  Dit is toch de basis van hun toekomstige Islamitische dictatuur. In de islamitische wereld word precies bijgehouden hoe ze de “racisten” via hun eigen wapens kunnen vervolgen en hoeveel moskeeën, moslimscholen er in europa worden gebouwd om hun eigen volk te laten zien dat europa veroverd kan worden.

  PVDA, CDA, Groenlinks, CU en D66 zeggen dat ze voor de hoofddoek zijn en bovendien is die voor hen een belangrijke breekpunt!. Ze zeggen elke keer dat ze verdragen onderschreven en ook aangenomen met die moslimlanden, allemaal met die dictators. Deze partijen hebben allerlei banden met de verlenging (moslim “maatschappij” in Nederland) van de dictators en willen ze graag verder, terwijl opstanden begonnen tegen die regimes en miljoenen mensen hun rechten eisen. PVDA, CDA, Groenlinks en D66 hebben elke keer over de rechtsstaat, maar tegelijkertijd steunen ze in Nederland een nieuwe implementatie van al die dictatoriale regimes {Haram – Salam bij Utrechtse gemeente, Moslim omroepen, Hallal eten bij overheid instellingen, hoofddoek implementatie met de steun van corrupte ambtenaren, korancursussen, overal moskeen neerzetten, islamlessen steeds uigebreide hersensspoeling bij het onderwijs, aparte zwemplaatsen en regels voor vrouwen met een andere achtergrond, subsidies aan hoofddoek organisaties, militaire dienst in moslim landen voor in Nederland geboren jongeren} die geen rechtstaat zijn, ze vergeten weer dat het grondslag van de moslimregimes, een politieke ideologie die op tal van punten in strijd is met onze rechtsstaat. PVDA, CDA, Groenlinks, CU en D66 willen niet stoppen met dat primitieve ideologie die hen zeker vastbindt aan een eeuwenlange onderdrukking en ellende die nu 1.8 miljard mensen ondervinden. Deze partijen ontkennen dat Islam de ideologische bron is van al die dictatoriale regiems: van Marokko tot Indonesië. Het autoritaire en repressieve karakter van de moslim regimes, zijn wortels, kunnen we terugvinden in de beginselen van Islam. Allah, Mohammed en 1 gezagsdrager:dictator. Volgens de koran berust de soevereiniteit bij Allah en zijn Profeet Mohammed. De rechtsorde is op goddelijke bevel gegrondvest (Roger Scruton, Het Westen en de islam, Houtekiet, 2000). Concreet erkent de islam de staat niet als een onafhankelijke instelling waaraan men zijn loyaliteit betuigt (op cit pp 81). Dit is de kern van Islam. Allah, Mohammed en een dictator, een constante grondbeginsel, mag niet verandert worden: De Islam, in de kern, geeft een mandaat tot ongelijkheid onder de Islamitische wet, gebruikmakend van een dubbele standaard die speciaal ontworpen is om een “niet-moslim” te onderdrukken. Het dwingt tot het naleven van de regime en zijn inherente discriminatie met draconische straffen, met inbegrip uitvoering van de doodstraf op de tegenstanders. Alle volgelingen van Mohammed hadden constant machtsstrijden om dictator te worden, ze vermorden elke keer alle tegenstanders om als gezaghebber te kunnen functioneren! Nu uiteindelijk zijn er revoluties begonnen tegen deze politieke stelsel…In veel Arabische landen wordt nu deze ideologie van onderdrukking bestreden, mensen willen af van de ziekte der eeuwen.
  PVDA, CDA, Groenlinks, CU en D66 willen niet stoppen met de “hollandse” implementatie van een vijandige ideologie. Ze zeggen dat ze voor de Islam zijn. Sinds jaren 60  zijn ze vastgebonden aan de “immigratie” politiek van de Moslimlanden, aan een verval proces die 1400 jaar geleden in het midden oosten is plaatsgevonden, wordt nu hier weer van binnenuit hervat. Toen waren de mensen van het Midden-Oosten ook verdeeld over de Islam, vanuit het zuiden was er immigratie aan de gang en tegelijkertijd begon het verval van de maatschappij. Veel landen zijn van binnenuit blootgesteld aan de scherpe zwaard van Mohammed: Hij kon niet langer wachten Egypte,Turkije,Iran, Sudan, Algerije,Afghanistan, Marokko, Irak, Maleisië, Saudi-Arabie, Oezbekistan, Jemen,Syrië, Kazachstan, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal, Tunesië, Guinee, Somalië, Azerbeidzjan, Tadzjiekse, Serra Leone, Libië, Jordanië, Verenigde Arabische emiraten, Kirgizië, Turkmenistan, Tsjaad, Libanon, Koeweit, Albanië, Mauritanië, Oman, Kosovo, Gambia, Bahrein, Comoren, Katar, Indonesië,Pakistan, Bangladesh, Nigeria en nog meer landen werden heel snel onderworpen aan de mohammedaanse triomf. Veel Moslim landen hebben nu een zwaard in hun nationale vlag, landen waar onthoofding een belangrijk onderdeel is van het juridisch systeem, spreiden op hun vlag trots een zwaard tentoon, dat iedereen eraan moet herinneren dat de moslims komen met het zwaard om ongelovigen aan de islam te onderwerpen. Na 1400 jaar later, hier in Nederland weer met hetzelfde proces beginnen is krankzinnig. Want onder het zwaard staat de islamitische geloofsbelijdenis: Er is geen andere god dan Allah, en Mohammed. De moslim dictators beschouwen zich immers als hoeders van de Islam. Het zwaard slingert weer. Onder de naam positieve discriminatie zijn er tienduizenden Moslims gestationeerd bij de overheid instellingen. Velen ven hen hebben nog steeds banden met hun dictators. De zogenaamde “beleidsmakkers”, gestuurd door de herkomstlanden dictators vormen een gevaarlijke voorhoede. Deze implementatie is zeer gevaarlijk, gemeente ambtenaren met de namenlijsten van Moslimlanden, ministers die moskee openen, burgemeesters en wethouders die islam scholen oprichten, hoogste minaretten lanceren enz.. enz.. Maar welke namen staan op die lijsten van onze beleidmakkers? Allemaal de namen van de islamitische dictators!
  Iraanse Nederlandse vrouw doodgemarteld in Iran en PVDA, CDA, Groenlinks, D66 en CU zeggen weer niks, voor hun walgelijke hoofddoek hebben ze wel een breekpunt! Deze partijen willen niet zien en horen hoe miljoenen mensen onderdrukt worden in hun geliefde Islamitische wereld. Je kunt aan de opstanden in Tunesië, Egypte, Iran, Jordanië, Algerije, Marokko en Jemen zien dat de mensen daar niet houden van dictatuur.

  Moslim wethouders en burgemeesters die banden hebben met hun dictators openen nog steeds grote moskeen in Nederland.
  PVDA, CDA, Groenlinks en D66 en hun burgemeesters, wethouders gaan gewoon door met hun wanbeleid; Ahmed Aboutaleb, wethouder Hamit Karakus hebben regelmatig overleg met de dicterende macht uit hun herkomstlanden. Ze bouwen structuren, de orders van hun dictators worden nog steeds doorgevoerd, ze zorgen ervoor dat de structuren van verovering doorgaan. Als jij naar zogenaamde gelovigen die moskeen willen bouwen kijkt, zie jij alleen werkloze Moslims, soms 35 jaar in uikeringen! Financiering is zeker via zware uitbuiting van overbevolkte moslimlanden, dus met de bloed van die mensen hier bezetting structuren bouwen voor de moslim dictators, als gevolg het complete verval van de samenleving, hardwerkende mensen die het land ontvluchten. politieke partijen die de macht in de steden hebben kunnen kopen met subsidies en uitkeringen.
   De onzekerheid over onze vrijheid in de toekomst kweekt wantrouwen. De Koran, het rode boek van al die dictators, geeft uitdrukkelijk opdracht tot de bekering en onderwerping van andersdenkenden. Dus: De islam is een misdaad, niet alleen tegen de mens(elijk)heid, maar tegen de dieren ook. Terecht wil Geert Wilders een verbod op deze misdadige politieke ideologie.

  Het is nu tijd om te stoppen met dit waanzinnige proces. Moslim dictators en hun druk op de Nederlandse politiek kan nu afgebroken worden, het is nu afgelopen: opstanden zijn begonnen. Hele strijd kan weer teruggeplaatst worden naar hun landen. Meer dan 2 duizend jaar geleden deden Romeinen ook: Hannibal zat in Europa, kon niet verslagen worden, Uiteindelijk wist Scipio de oorlog naar Noord-afrika te verplaatsen. Na een jaar van voorbereidingen landde Scipio in 204 v. Chr. in Afrika, waar hij de Carthaagse stad Utica innam. Anders zou Hannibal zijn blijven kampen en zich continue verbreiden. Meer Romeinse successen volgden en de situatie was nu zo ernstig dat Hannibal met het restant van zijn leger naar huis terugkeerde (202 v. Chr.).
  Wij moeten ook huidige moslim export van de dictators zo snel mogelijk stoppen en via remigratie hele strijd naar hun eigen landen terugplaatsen.
  Het is nu tijd om hele proces terug te draaien: niet Geert Wilders maar Moslim dictators moeten veroordeeld worden.

  Met Vriendelijke Groeten

  Adriana Thraces

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: